Polski
kontakt
Strona g?ówna >> Oferta >> Mi?dzynarodowe Targi Bran?owe >> Dofinansowanie za udzia? w targach i misjach gospodarczych

Dofinansowanie za udzia? w targach i misjach gospodarczych

Informacja na temat mo?liwo?ci wsparcia dzia?ań przedsi?biorców na rynkach zagranicznych (udzia? w targach, misjach gospodarczych), z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

Trzy alternatywne mo?liwo?ci:

W perspektywie finansowej 2007-2013 dofinansowanie udzia?u przedsi?biorców w zagranicznych targach, wystawach i misjach gospodarczych przewidziane jest na poziomie regionalnym oraz poziomie krajowym.

W zale?no?ci od wielko?ci przedsi?biorstwa i jego lokalizacji, istniej? 3 potencjalne mo?liwo?ci uzyskania dofinansowania za udzia? w targach.
Zach?camy do zaznajomienia si? z poszczególnymi programami i z?o?enia wniosku o dofinansowanie za udzia? w targach wybieraj?c program najbardziej dla Państwa interesuj?cy.

1. Regionalne Programy Operacyjne Województw (RPO) – poziom regionalny

Ka?de z województw opracowa?o na lata 2007-1013 RPO dla swojego regionu. Wi?kszo?? z nich uwzgl?dni?o i przyzna?o wsparcie dla przedsi?biorstw, w zakresie dofinansowania ich udzia?u w targach i wystawach zagranicznych. W ka?dym z województw w/w dofinansowanie mo?e podlega? pod inn? o? priorytetow? jak i samo dzia?anie mo?e by? inaczej nazwane dla ró?nych województw.

W jedenastu RPO – dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolno?l?skiego, ma?opolskiego, ?wi?tokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, ?ódzkiego, lubelskiego przewidziano bezpo?rednie wsparcie udzia?u przedsi?biorców w targach i misjach. Z kolei RPO w województwach: mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, ?l?skim, opolskim oferuj? wsparcie po?rednie m.in. poprzez dofinansowanie projektów jednostek samorz?du terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarz?dowych, wy?szych uczelni, podmiotów dzia?aj?cych w oparciu o umow? partnerstwa publiczno-prywatnego. Wsparcie to b?dzie mia?o ró?n? form? i warto?? w zale?no?ci od konkretnego RPO.

Poni?ej znajdziecie Państwo wykaz jednostek samorz?dowych dla poszczególnych województw, z którymi nale?y si? kontaktowa? w w/w sprawie.

?

Województwo ?óDZKIE
Urz?d Marsza?kowski w ?odzi
Al. Pi?sudskiego 8, 90-051 ?ód?
Departament Polityki Regionalnej
Wydzia? ds. Informacji i Promocji
Województwo LUBELSKIE
Instytucja po?rednicz?ca w sk?adaniu wniosków
Lubelska Agencja Wspierania Przedsi?biorczo?ci
ul. Graniczna 4, Lublin 20-010
Województwo LUBUSKIE
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ko?uchowska 15A, 65-364 Zielona Góra
Województwo MAZOWIECKIE
Mazowiecka Jednostka Wdra?ania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Województwo ?WI?TOKRZYSKIE
Urz?d Marsza?kowski Województwa ?wi?tokrzyskiego
ul. IX Wieków Kielc 3, Budynek C2
Województwo MA?OPOLSKIE
Urz?d Marsza?kowski Województwa Ma?opolskiego
ul. Rac?awicka 56, 30-017 Kraków
Województwo PODKARPACKIE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Województwo POMORSKIE
Regionalny program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Instytucja Po?rednicz?ca Agencja Rozwoju Pomorza
ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk
Województwo ?L?SKIE
?l?skie Centrum Przedsi?biorczo?ci

ul. Katowicka 47, 41-500 Katowice
Województwo WIELKOPOLSKIE
G?ówny punkt informacyjny WRPO
Hol budynku Victoria Center
ul. Strzelecka 49, Poznań
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Wydzia? Wdra?ania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Województwo KUJAWSKO - POMORSKIE
Departamentu Polityki Regionalnej
Departament Wdra?ania RPO
ul. M. Sk?odowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
Województwo DOLNO?L?SKIE
Urz?d Marsza?kowski Województwa Dolno?l?skiego
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Wybrze?e S?owackiego 12-14, 50-411 Wroc?aw
Województwo WARMI?SKO - MAZURSKIE
Departament Zarz?dzania Programami Rozwoju Regionalnego
ul. Ko?ciuszki 83, 10-950 Olsztyn
Województwo OPOLSKIE
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
Wydzia? Wdra?ania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole
?

?

W celu uzyskaniem szczegó?owych informacji na temat mo?liwo?ci wsparcia Państwa przedsi?wzi??, prosimy o kontakt z instytucjami wdra?aj?cymi RPO:

 • Województwo Dolno?l?skie:
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolno?l?skiego,
  Dzia?anie 1.2. ?Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji otoczenia biznesu".
  http://rpo.dolnyslask.pl
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie:
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  Dzia?anie 5.5. ?Promocja i rozwój markowych produktów",
  O? priorytetowa 8. ?Wzmocnienie konkurencyjno?ci przedsi?biorstw".
  http://kujawsko-pomorskie.pl
 • Województwo Lubelskie:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego,
  Dzia?anie 2.4. Marketing Gospodarczy.
  http://lawp.lubelskie.pl
 • Województwo Lubuskie:
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego,
  Dzia?anie 2.3. poprawa konkurencyjno?ci przedsi?biorstw poprzez doradztwo i wsparcie dzia?ań marketingowych.
  http://www.lrpo.lubuskie.pl
 • Województwo ?ódzkie:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa ?ódzkiego.
  Dzia?anie 3.2. Podnoszenie innowacyjno?ci i konkurencyjno?ci przedsi?biorstw. Gospodarka, Innowacyjno??, Przedsi?biorczo??.
  http://www.rpo.lodzkie.pl
 • Województwo Ma?opolskie:
  Ma?opolski Regionalny Program Operacyjny nie przewiduje mo?liwo?ci bezpo?redniego dofinansowania przedsi?biorców uczestnicz?cych w zagranicznych targach i wystawach.
 • Województwo Mazowieckie:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego nie przewiduje mo?liwo?ci bezpo?redniego dofinansowania przedsi?biorców uczestnicz?cych w zagranicznych targach i wystawach.
  http://www.mazowia.eu/
 • Województwo Opolskie:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego nie przewiduje mo?liwo?ci dofinansowania przedsi?biorców uczestnicz?cych w zagranicznych targach i wystawach.
 • Województwo Podkarpackie:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego,
  Dzia?anie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu.
  http://www.wrota.podkarpackie.pl
 • Województwo Podlaskie:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,
  Dzia?anie 1.2.2. ?Promocja gospodarcza regionu".
  http://rpowp.wrotapodlasia.pl
 • Województwo Pomorskie:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa pomorskiego,
  Dzia?anie 1.1.1. ?Mikroprzedsi?biorstwa",
  Dzia?anie 1.1.2. ?Ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa"
  Dzia?anie 1.6. ?Promocja Gospodarcza Regionu".
  http://www.dpr.woj-pomoskie.pl
 • Województwo ?l?skie:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa ?l?skiego,
  Dzia?anie 1.2. Mikroprzedsi?biorstwa i M?P.
  http://rpo.silesia-region.pl
 • Województwo ?wi?tokrzyskie:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa ?wi?tokrzyskiego,
  Dzia?anie 1.1. Bezpo?rednie wsparcie sektora Mikro i M?P.
  http://www.rozwoj-swietokrzyskie.pl
 • Województwo Warmińsko Mazurskie:
  Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury,
  Dzia?anie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych".
  http://www.rpo.warmia.mazury.pl
 • Województwo Wielkopolskie:
  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny,
  Dzia?anie 1.5. Promocja regionalnej gospodarki.
  http://www.wrpo.wielkopolskie.pl
 • Województwo Zachodniopomorskie:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego,
  O? priorytetowa 1. Dzia?anie 1.3.2. Promocja przedsi?biorstw w wymiarze mi?dzynarodowym.
  http://www.um-zachodniopomorskie.pl

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) dzia?anie 6.1 ?Paszport do eksportu"

Instytucja Wdra?aj?ca - Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

tel.: 022/ 432 80 80
fax: 022/ 432 86 20, 432 84 04

www.parp.gov.pl

Informatorium PARP (pn-pt, 10-16)
0 801 33 22 02 lub 022/ 432 89 91

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
O?. Priorytetowa VI - Polska gospodarka na rynku mi?dzynarodowym
Dzia?anie 6.1 - Paszport do eksportu

Program dotyczy sektora M?P, instytucji dzia?aj?cych na rzecz rozwoju gospodarczego.

Szczegó?owe informacje o paszporcie do eksportu mo?ecie Państwo znale?? pod adresem: www.parp.gov.pl/index/index/10

Ogólnym celem dzia?ania 6.1 jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocj? Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawi?zywania warto?ciowych kontaktów handlowych. Jednocze?nie realizacja za?o?eń Paszportu do eksportu ma wp?yn?? na zwi?kszenie wielko?ci polskiego eksportu i sprzeda?y na JRE oraz liczby przedsi?biorstw prowadz?cych dzia?alno?? eksportow? i sprzeda? na JRE.

3. Bran?owe Projekty Promocyjne dotycz?ce eksportu

Instytucja Wdra?aj?ca – Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia

Zgodnie z rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 31 pa?dziernika 2007 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizacj? bran?owych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzeda?y na Jednolitym Rynku Europejskim, mo?liwym jest ubieganie si? przez przedsi?biorców o dofinansowanie udzia?u w targach lub wystawach zagranicznych.

Pomoc mo?e by? udzielana jako dotacja na pokrycie cz??ci kosztów realizacji bran?owego projektu promocyjnego maj?cego na celu promocj? produktów i us?ug lub nawi?zanie kontaktów handlowych, realizowanego w ci?gu roku kalendarzowego i obejmuj?cego co najmniej 2 formy dzia?ań promocyjnych: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania bran?owe, które odbywaj? si? za granic?, a tak?e szkolenia i warsztaty lub badania rynku zagranicznego, zwanego dalej "projektem".

Projekt powinien by? realizowany w ramach tej samej lub kilku pokrewnych bran? lub grup towarowych przez grup? co najmniej 4 przedsi?biorców wykonuj?cych dzia?alno?? gospodarcz? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielko?? pomocy na jeden projekt nie mo?e przekroczy? 50% kosztów netto realizacji projektu, kwalifikuj?cych si? do obj?cia pomoc?.

Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi 50.000 z?.

Wielko?? pomocy dla jednego przedsi?biorcy bior?cego udzia? w projekcie nie mo?e przekroczy? 50% kosztów netto poniesionych przez niego w zwi?zku z realizacj? projektu, kwalifikuj?cych si? do obj?cia pomoc?.

Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsi?biorcy bior?cego udzia? w projekcie wynosi 8.000 z?.

Przedsi?biorcy wyst?puj?cy o dofinansowanie swoich projektów powinni z?o?y? stosowny wniosek w terminie nie krótszym ni? 45 dni przed rozpocz?ciem realizacji projektu.

Wnioski rozpatrywane s? w trybie ci?g?ym.

W sprawach zwi?zanych z projektami mo?na dzwoni? do Ministerstwa Gospodarki na nr tel.: 022/6934709 lub 022/693 46 88 http://www.eksporter.gov.pl.

konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 勃利县| 鄂托克前旗| 平果县| 齐齐哈尔市| 左权县| 信宜市| 金秀| 星座| 含山县| 全南县| 安阳市| 新津县| 修水县| 望城县| 宁远县| 津市市| 洮南市| 娄底市| 晋江市| 湖州市| 肃北| 子洲县| 黄龙县| 淄博市| 武山县| 化州市| 哈巴河县| 沁阳市| 蒙山县| 台东市| 巨野县| 阳西县| 屏东市| 读书| 军事| 且末县| 沽源县| 舒兰市| 西乌珠穆沁旗| 冷水江市| 东台市|