Polski
kontakt
Equip'Hotel

Equip'Hotel

Mi?dzynarodowe Targi Wyposa?enia, Modernizacji i Zaopatrzenia Hoteli i Obiektów Gastronomicznych

Oficjalna strona Targów: www.equiphotel.com

Termin: co dwa lata w listopadzie

Najbli?sza edycja:?11-15 listopada 2018 r.

Miejsce: Francja, Pary?, Expo - Porte de Versailles

?

www.equiphotel.com

?

Targi EQUIP HOTEL organizowane s? co 2 lata przez REED EXHIBITIONS - ?wiatowego lidera w bran?y wystawienniczej. Stanowi? ?wiatowej klasy wydarzenie, gdzie producenci wyposa?enia, aprowizacji, modernizacji obiektów hotelowo-gastronomicznych maj? mo?liwo?? zaprezentowania swojej oferty profesjonalistom z ca?ego ?wiata. Targi posiadaj? 50-letni? tradycj? jako miejsce spotkań dla profesjonalistów z sektora hospitality i przemys?u cateringowego co daje mo?liwo?? znalezienia odpowiednich rozwi?zań na ka?de zapotrzebowanie a jednocze?nie wnosi istotny element wspó?pracy pomi?dzy sprzedaj?cymi a kupuj?cymi.?

Rynek francuski jako jeden z wiod?cych ?wiatowych rynków bran?y hotelarsko-gastronomicznej jest idealnym miejscem na organizacje tych targów. Targi s? dla polskich firm niepowtarzaln? wi?c okazj? do mi?dzynarodowej promocji i rozszerzenia swych mo?liwo?ci eksportowych o nowe wiod?ce rynki. Z relacji polskich wystawców poprzednich edycji targów wynika, ?e udzia? w Equip’Hotel jest niezwykle trafn? inwestycja w rozwój.?

Zarówno wystawcy jak i zwiedzaj?cy bardzo wysoko oceniaj? efektywno?? udzia?u w targach, ilo?? i jako?? nawi?zanych kontaktów handlowych.

W czasie targów organizowane s? liczne pokazy i konkursy mi?dzy innymi : Mi?dzynarodowy Konkurs Kulinarny; Studio Equip’H?tel (konkurs renomowanych architektów wyselekcjonowanych przez profesjonalne jury) ; Studio Innowacji & Nowo?ci (prezentacja najbardziej nowatorskich propozycji i produktów dla hotelarzy i restauratorów).

Zobacz galerie ?

 • Dekoracja i wyposa?enie obiektów ( meble; tekstylia; o?wietlenie; artyku?y dekoracyjne itp.)
 • Nakrycia sto?owe ( porcelana; szk?o, sztu?ce, obrusy itp.)
 • ?azienka i fitness ( sprz?t sanitarny, kosmetyki, sprz?t do fitness)
 • Wyposa?enie kuchni ( sprz?t do przechowywania, przygotowywania, gotowania, pakowania, mycia oraz rozprowadzania posi?ków, odpowiedni dla ka?dego rodzaju us?ug restauracyjnych.
 • Produkty spo?ywcze i napoje ( produkty i przetwory spo?ywcze, tj. nabia?, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, mi?so, w?dliny, warzywa i owoce w tym suszone i mro?one, wyroby piekarnicze, cukiernicze...)
 • Materia?y wykończeniowo-budowlane(kafelki, drzwi, okna, wyk?adziny dywanowe, parkiety, panele, tapety, farby, armatura ?azienkowa itp.)
 • Higiena i pralnia ( artyku?y wyposa?enia pralni; detergenty; akcesoria dla pralni chemicznych...)
 • Zarz?dzanie i koordynacja ( programy, technologie i sieci komputerowe; techniki zarz?dzania...)

Profil zwiedzaj?cych: ( profesjonali?ci ze 136 krajów ?wiata)

 • Hotele, motele, pensjonaty, schroniska itp. oraz ich sieci krajowe i mi?dzynarodowe
 • Restauracje, kawiarnie, firmy cateringowe, ?ywienia zbiorowego itp. oraz ich sieci
 • Biura architektoniczne, pracownie projektowe, biura architektury wn?trz
 • Dystrybutorzy, importerzy

?

DANE Z 2016 ROKU
 • 5 pawilonów wystawienniczych
 • 30 sektorów wystawienniczych
 • 1600 wystawców w tym wystawcy z Polski
 • Ponad 500 francuskich i mi?dzynarodowych prelegentów, szefów kuchni i architektów
 • 111 000 zwiedzaj?cych z w tym 19 % mi?dzynarodowych zwiedzaj?cych z 133 krajów ?wiata.
 • Jedyne targi skupiaj?ce w jednym miejscu profesjonalistów reprezentuj?cych: hotele (31 877), restauracje, kawiarnie (32 939), firmy cateringowe (14 876), importerów i dystrybutorów (26 564)
 • 473 dziennikarzy ze 150 krajów

?

2016

2014

2012

2010:

2008:

2006

2004

Aby zg?osi? swój udzia? w targach nale?y wype?ni? kart? zg?oszeniow?, podpisa? i odes?a? na adres targi@haller.pl?

Karta zg?oszeniowa musi by? zagwarantowana wp?at? w wysoko?ci 10% warto?ci ca?o?ci kosztów uczestnictwa dokonan? na konto targów podane w karcie zg?oszeniowej.?

Karta zg?oszeniowa b?dzie dosst?pna wkrótce

konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 缙云县| 镇康县| 隆尧县| 尼勒克县| 贵定县| 菏泽市| 宁明县| 固阳县| 和硕县| 保靖县| 焉耆| 大冶市| 巍山| 印江| 界首市| 醴陵市| 东平县| 锦屏县| 湄潭县| 安顺市| 响水县| 多伦县| 维西| 无为县| 崇文区| 志丹县| 辰溪县| 黄骅市| 洛隆县| 龙江县| 贺兰县| 鸡西市| 绥棱县| 青州市| 布拖县| 安康市| 大关县| 平利县| 广昌县| 海城市| 西乌|