Polski
kontakt
Pollutec

Pollutec

Mi?dzynarodowe Targi Ekologiczne: Produktów, Urz?dzeń, Technologii i Us?ug na Rzecz Ochrony ?rodowiska

Oficjalna strona Targów: www.pollutec.com

Termin: targi coroczne

Najbli?sza edycja:?27-30 listopada 2018r.

Miejsce: Francja / Lyon / Mi?dzynarodowe Centrum Wystawienncze Lyon Eurexpo

Mi?dzynarodowe Targi POLLUTEC to jedna z najwi?kszych w ?wiecie imprez bran?y ochrony ?rodowiska.

Zarówno wystawcy, jak i zwiedzaj?cy bardzo wysoko oceniaj? efektywno?? udzia?u w targach, ilo?? i jako?? nawi?zanych kontaktów handlowych.

Targi POLLUTEC prezentuj? oferty wystawców w 12 sektorach bran?owych lub w sektorze pawilonów narodowych. Targom towarzysz? liczne imprezy dodatkowe: konferencje, seminaria, pokazy...

 • Likwidacja zanieczyszczeń ( powietrze,ha?as, odpady, woda, gleba )
 • Optymalizacja zasobów ( recykling, reutylizacja i optymalne zu?ycie zasobów naturalnych )
 • Energia i zmiany klimatyczne (prawid?owe i ekonomiczne gospodarowanie energi?, odnawialne ?ród?a? energii, bioenergia, zwalczanie efektu cieplarnianego )
 • Zapobieganie i zarz?dzanie ryzykiem ( zdrowie a ?rodowisko naturalne, zagro?enia ze strony przemys?u i ?rodowiska naturalnego, higiena- bezpieczeństwo )
 • Zrównowa?ony rozwój ( produkty bio, gospodarka proekologiczna, technologie proekologiczne, przyjazne zagospodarowanie ?rodowiska naturalnego )
 • Zagospodarowanie przestrzenne a ?rodowisko naturalne ( transport miejski, nieruchomo?ci, tereny zielone )
 • Zarz?dzanie p?ynami i sieciami
 • Transport, Logistyka i Magazynowanie
 • Analiza, Pomiary i Monitoring
 • Przepisy, Audyty, Konsultacje, Badania, In?ynieria, Szkolenia
 • Prewencja i ochrona przed degradacj? ?rodowiska naturalnego
 • W?adze, Instytucje, Badania, Edukacja
 • Decydenci reprezentuj?cy przemys? i w?adze lokalne
 • Kadra zarz?dzaj?ca w kluczowych sektorach dla ?rodowiska
 • Biura projektowe, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie, szko?y
 • Osoby odpowiedzialne za projektowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu, architekci,? in?ynierowie, konsultanci...
 • W poprzedniej edycji uczestniczy?o 1409 wystawców w tym 4892 z zagranicy, reprezentuj?cych 29 krajów ?wiata.
 • Targi odwiedzi?o 40 044 profesjonalistów.
 • Zanotowano wzrost liczby zwiedzaj?cych, z których wi?kszo?? zadeklarowa?a udzia? w nast?pnej edycji.
 • Imprez? relacjonowali dziennikarze z ca?ego ?wiata.
 • W trakcie Targów odby?y si? liczne seminaria i imprezy towarzysz?ce

WYSTAWCY 2012

WYSTAWCY 2013

 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Hydroprogres NT

WYSTAWCY 2014

 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Amii Sp. z o.o
 • Technova
 • Fu-wi
 • Cetco
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, Wydzia? Promocji Handlu i Inwestycji?
konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 安塞县| 卓资县| 中西区| 正定县| 邯郸县| 连山| 荥阳市| 晋中市| 甘泉县| 呼玛县| 临沧市| 铁力市| 会理县| 格尔木市| 渝中区| 山阴县| 佛山市| 清镇市| 县级市| 广宁县| 施秉县| 昌乐县| 怀化市| 宣恩县| 淮南市| 温州市| 满城县| 汝城县| 阿城市| 礼泉县| 万载县| 科技| 九江市| 香港| 台北县| 南康市| 佛山市| 龙川县| 东平县| 太仓市| 营口市|