Polski
kontakt
Concours - Lepine

Concours - Lepine

Mi?dzynarodowe Targi Wynalazczo?ci

Oficjalna strona Targów:?www.concours-lepine.fr

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:?Eurobusiness-Haller

Kolejna edycja:?30 kwietnia - 11 maja 2020 r.

Miejsce:?Pary?, Francja

Mamy przyjemno?? zaproponowa? Państwu udzia? w 119 Mi?dzynarodowych Targach Wynalazczo?ci ?Concours Lépine”, które odb?d? si? w dniach 30 kwietnia – 11 maja 2020 roku, w ramach Mi?dzynarodowych Wielobran?owych Targów ?Foire de Paris”, najg?o?niejszego i najwi?kszego wydarzenia wystawienniczego Francji.

Honorowy patronat nad targami sprawuj?: Prezydent Francji oraz Minister, Prefekt Policji. Organizatorem targów jest Stowarzyszenie Francuskich Wynalazców i Producentów.

HISTORIA TARGóW:?Organizowane s? od 1901 roku. Ich inicjatorem jest prefekt Louis Lépine. W ramach licznych dzia?ań, pobudzaj?cych gospodark? Francji w walce z kryzysem, Lépine stworzy? targi-konkurs, nazwane nast?pnie jego imieniem. W czasie swej ponad 100-letniej dzia?alno?ci targi wypromowa?y takie wynalazki jak: silnik dwusuwowy, turbin? ciepln?, sztuczne serce, sztuczne p?uco (?elazne p?uca), aparat do transfuzji krwi, inhalator do nosa poch?aniaj?cy kurz i chroni?cy przed chorobami infekcyjnymi, laryngoskop, szk?a kontaktowe i wiele innych.

STATYSTYKI:?Concours Lépine 2019 – dane liczbowe : ponad 600 wynalazków; 14 krajów uczestnicz?cych; 28 wynalazków z Polski; o 1000 m2 wi?ksza powierzchnia wystawiennicza ni? w 2011 r.; 12 bran? tematycznych; 50 jurorów. Na ponad 500 prezentowanych wynalazków jury przyzna?o 261 medali. Wszystkie polskie wynalazki prezentowane na targach CONCOURS LEPINE 2019 zosta?y nagrodzone otrzymuj?c wysokiej rangi medale i wyró?nienia.

NAGRODY WYRó?NIENIA:?Prezentowane wynalazki s? zg?aszane do oceny przez jury. Jury przyznaje: medale z?ote, srebrne, br?zowe, Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF oraz dyplomy uczestnictwa.

MISJA GOSPODARCZA:?Dla zwi?kszenia efektów handlowo-marketingowych imprezy proponujemy po??czenie udzia?u w targach z misj? gospodarcz? zorganizowan? dla polskich wystawców we wspó?pracy z Wydzia?em Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej we Francji oraz Bran?owymi Izbami Gospodarczymi.

MEDIA:?Targi ?Concours Lépine” s? szeroko nag?o?nione w mediach i dzi?ki swej renomie oraz ponad stuletniej tradycji przyci?gaj? szerokie rzesze zwiedzaj?cych,

ZG?OSZENIA?do udzia?u w targach EUROBUSINESS-HALLER przyjmuje do dnia:??10 marca 2020

Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy

Alfabetycznie:

 • artyku?y gospodarstwa domowego
 • automatyka
 • bezpieczeństwo i zabezpieczenia
 • biologia
 • budownictwo
 • chemia
 • dydaktyka
 • edukacja
 • ekologia i ochrona ?rodowiska
 • elektronika, energetyka, energia elektryczna, energia odnawialna
 • fotografika
 • grafika
 • hydraulika
 • informatyka
 • in?ynieria
 • magazynowanie
 • mechanika
 • medycyna, zdrowie
 • metalurgia
 • narz?dzia
 • opakowania
 • piel?gnacja cia?a, kosmetyki
 • produkty codziennego u?ytku
 • produkty czysto?ci, produkty sanitarne
 • produkty gosp. domowego
 • przemys? chemiczny
 • przemys? odzie?owy
 • przemys? samochodowy
 • przemys? spo?ywczy
 • przemys? w?ókienniczy
 • reklama
 • rolnictwo, ogrodownictwo
 • rozwi?zania dla biznesu
 • sport, gry, wypoczynek i rekreacja
 • sztuka, wyposa?enie wn?trz i design
 • telekomunikacja
 • transport
 • urz?dzenia przemys?owe
 • inne
 • Jednostki sfery nauki
 • Przemys? (mikro, ma?e ?rednie oraz du?e przedsi?biorstwa)
 • Twórcy indywidualni
 • M?odzi wynalazcy
 • Przemys?
 • O?rodki naukowo-badawcze
 • Inwestorzy
 • Firmy konsultingowe
 • Wynalazcy
 • inni

SPOSóB WYSTAWIANIA SI? NA TARGACH

Wystawcy polscy prezentuj? swe wynalazki na wspólnym stoisku lub na stoiskach indywidualnych zgrupowanych razem, tworz?c ?Pawilon polski”.

Eurobusiness-Haller zapewni wszystkim polskim wystawcom kompleksow? organizacj?, promocj? oraz obs?ug? udzia?u w targach (niektóre us?ugi dodatkowo p?atne) , w tym:

 • pomoc przy opracowaniu materia?ów promocyjnych
 • pomoc w uzyskaniu dotacji na udzia? w targach (dotyczy jednostek badawczych)
 • wykonanie plakatu informacyjnego o wynalazku wraz z t?umaczeniem tekstu na francuski;
 • wydanie katalogu wystawców pawilonu polskiego wraz z t?umaczeniem tekstu na francuski;
 • wynaj?cie, aran?acj? plastyczn? i wyposa?enie stoisk pawilonu polskiego;
 • rezerwacj? hotelu (obecno?? przedstawicieli firmy wystawiaj?cej nie jest konieczna); koszt hotelu op?aca uczestnik targów
 • transport eksponatu, planszy itp. z Katowic do Pary?a i z powrotem
 • promocj? wynalazku podczas targów,
 • obs?ug? j?zykow? stoisk
 • organizacj? rozmów biznesowych z wcze?niej zaproszonymi partnerami (pod warunkiem wczesniejszego zg?oszenia uczestnictwa w misji gospodarczej)

Serdecznie zapraszamy Państwa do:

Manager projektu:

Edyta Wo?czyk

tel. 32 355 38 01

e.wolczyk@haller.pl


Dane kontaktowe:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Wprowad? kod z obrazka
konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 通化市| 河南省| 中宁县| 开封市| 宝兴县| 清徐县| 上蔡县| 彭山县| 策勒县| 栾城县| 苏尼特左旗| 绵竹市| 织金县| 胶南市| 丰城市| 黎川县| 遂昌县| 敖汉旗| 棋牌| 甘洛县| 阿巴嘎旗| 特克斯县| 屏山县| 彩票| 林口县| 绥德县| 龙口市| 罗甸县| 台湾省| 彭泽县| 和田县| 左贡县| 葫芦岛市| 苏州市| 伊川县| 安徽省| 静安区| 德清县| 白银市| 华池县| 阜宁县|