Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt
Strona g?ówna >> Oferta >> T?umaczenia >> Oferta t?umaczeń >> T?umaczenia ustne

T?umaczenia ustne

Oferujemy profesjonaln? obs?ug? j?zykow? oraz techniczn?, dostosowan? do specyfiki spotkania:

T?umaczenia symultaniczne – to t?umaczenia odbywaj?ce si? w d?wi?koszczelnej kabinie, przez któr? zazwyczaj wida? przemawiaj?cego prelegenta. T?umacz nie ma kontaktu z mówc?. Za pomoc? s?uchawek t?umacz odbiera wyst?pienia w j?zyku ?ród?owym i jednocze?nie, mówi?c do mikrofonu, t?umaczy us?yszany komunikat na j?zyk docelowy, dzi?ki czemu uczestnicy konferencji s?ysz? t?umaczenie wyst?pień w swoich s?uchawkach w czasie ?prawie" rzeczywistym wyst?pień.

Minimaln? jednostk? rozliczeniow? t?umaczenia symultanicznego jest blok 4-godzinny, liczony od przewidzianej w zamówieniu godziny rozpocz?cia t?umaczenia. T?umacz przybywa na miejsce t?umaczenia na pó? godziny przed rozpocz?ciem konferencji. Ten czas nie jest wliczany w cen? t?umaczenia.

T?umaczenia szeptane – to forma t?umaczenia symultanicznego bez u?ycia specjalistycznego sprz?tu. W t?umaczeniu szeptanym t?umacz znajduje si? obok niewielkiej grupy s?uchaczy i ?ciszonym g?osem przek?ada na bie??co wypowied? prelegenta. T?umaczenie szeptane jest cz?sto stosowane w sytuacjach, gdy niewielka liczba osób (najlepiej nie wi?cej ni? trzy) nie mówi w j?zyku, którym pos?uguje si? wi?kszo?? uczestników spotkania.

Minimaln? jednostk? rozliczeniow? t?umaczenia szeptanego jest blok 4-godzinny.

T?umaczenia konsekutywne – t?umacz rozpoczyna t?umaczenie dopiero, gdy prelegent skończy swoj? wypowied? (przemówienie mo?e by? podzielone na cz??ci). Zazwyczaj w t?umaczeniu konsekutywnym t?umacz w trakcie przemówienia stoi obok mówcy, s?ucha go i sporz?dza notatki. Gdy osoba mówi?ca skończy wypowied? lub zrobi przerw? w swojej wypowiedzi, t?umacz odtwarza tre?? wypowiedzi w j?zyku docelowym, w ca?o?ci i w taki sposób, jakby to on j? wyg?asza?. Technika t?umaczenia konsekutywnego sprowadza si? zatem do selekcji najwa?niejszych informacji i przekazania kwintesencji komunikatu (st?d angielskie interpreter – ?t?umacz ?ywego s?owa" wywodzi si? od czasownika interpret – ?interpretowa?"). Z tego powodu zak?ada si?, ?e ustny przek?ad konsekutywny musi by? zawsze krótszy od komunikatu w j?zyku ?ród?owym.

Obs?uga j?zykowa stoisk targowych – firmom bior?cym udzia? w targach zagranicznych proponujemy us?ug? polegaj?c? na t?umaczeniu i opiece nad stoiskiem targowym przez hostess? biegle w?adaj?c? danym j?zykiem.

OGóLNE WARUNKI WSPó?PRACY

  • Ka?da rozpocz?ta godzina t?umaczenia ustnego traktowana jest jako pe?na;
  • 9. i 10. godzina pracy t?umacza w ci?gu jednego dnia: + 50 % ceny t?umaczenia;
  • 11. i 12. godzina pracy t?umacza w ci?gu jednego dnia: + 100 % ceny t?umaczenia;
  • Do zlecenia t?umaczenia ustnego poza obszarem Katowic nale?y doliczy? koszty podró?y oraz ewentualnego zakwaterowania i diety t?umacza.
  • Ostateczna cena t?umaczeń ustnych ustalana jest na podstawie specyfikacji podanej przez klienta.
konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 左贡县| 西平县| 陆川县| 乐安县| 清远市| 岢岚县| 娄底市| 麦盖提县| 噶尔县| 吴桥县| 江山市| 百色市| 桂平市| 岳西县| 上饶县| 湖口县| 尤溪县| 洪泽县| 靖宇县| 朝阳区| 贵德县| 噶尔县| 松江区| 晋州市| 钟祥市| 昌图县| 宕昌县| 安阳市| 江城| 公安县| 建始县| 大邑县| 唐山市| 泊头市| 大城县| 徐水县| 阳泉市| 和静县| 旬邑县| 涿州市| 亳州市|