Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt

RODO

Polityka prywatno?ci

w Biurze Wspó?pracy z Zagranic?, T?umaczeń I Reklamy "Eurobusiness" Maria Barbara Haller De Hallenburg-Illg pos?uguj?cym si? nazw? skrócon? Eurobusiness-Haller

Niniejsza Polityka Prywatno?ci okre?la zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy http://www.phmnnoc.tw/ (zwany dalej: ?Serwisem”). Polityka prywatno?ci zawiera informacje o administratorze danych oraz podstawach i celach przetwarzania danych przez administratora oraz uprawnieniniach osoby, od której zbierane s? dane osobowe, a tak?e okre?la zakres wykorzystywanych plików cookies.?

Definicje u?yte w Polityce prywatno?ci:

-??????? Administrator danych/ Administrator Serwisu/W?a?ciciel Serwisu – rozumie si? przez to Barbar? Haller De Hallenburg-Illg prowadz?c? dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? ?Biuro Wspó?pracy z Zagranic?, T?umaczeń I Reklamy "Eurobusiness" Maria Barbara Haller De Hallenburg-Illg” (nazwa skrócona ?Eurobusiness-Haller” z siedzib? w Katowicach (40-833) ?ul. Obroki 133, NIP: 6261446028 , REGON: 272715403, zwanym dalej ?Eurobusiness-Haller”

-??????? U?ytkownika Serwisu – osoba odwiedzaj?ca Serwis

-??????? RODO - Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych),

Niniejsza Polityka Prywatno?ci okre?la zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.phmnnoc.tw (zwany dalej: ?Serwisem”).

Eurobusiness-Haller dok?ada szczególnej staranno?ci do poszanowania prywatno?ci U?ytkowników odwiedzaj?cych Serwis.

?

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Dane osobowe U?ytkownika zbierane s? w przypadku skorzystania przez U?ytkownika z formularza kontaktowego udost?pnionego przez Us?ugodawc? w Serwisie.

2. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, U?ytkownik podaje nast?puj?ce dane:

a) adres e-mail;

b) imi? i nazwisko;

3. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mog? by? pobierane dodatkowe informacje, w szczególno?ci: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewn?trzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przegl?darki, czas dost?pu, typ systemu operacyjnego.

4. Od U?ytkowników mog? by? tak?e gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odno?nikach, w które zdecyduj? si? klikn?? lub innych czynno?ciach podejmowanych w naszym Serwisie.

?

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, Eurobusiness-Haller wykorzystuje dane osobowe U?ytkownika w celu przygotowania i wys?ania odpowiedzi do U?ytkownika.

2. Dane nawigacyjne mog? by? wykorzystywane w celu zapewnienia U?ytkownikom lepszej obs?ugi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji U?ytkowników, a tak?e administrowania Serwisem.

§ 3 Przetwarzanie zebranych danych

  1. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wype?nienia obowi?zku prawnego ci???cego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych przepisów prawa, w zale?no?ci od zakresu realizowanego obowi?zku.

2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, b?d? one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Odbiorc? Państwa danych osobowych jest Eurobusiness-Haller.

4. Państwa dane osobowe b?d? przechowywane przez okres wynikaj?cy z przepisów prawa tj. Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia?ania archiwów zak?adowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67).

5. Posiadaj?? Państwo prawo dost?pu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ??dania ich usuni?cia, prawo do ??dania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Je?eli dane osobowe s? przetwarzane na podstawie zgody, maj? Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wp?ywa na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Posiada Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, je?eli Pani dane b?d? przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

8. Je?eli Państwa? dane osobowe s? przetwarzane na podstawie przepisów prawa, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W takiej sytuacji niepodanie danych osobowych mo?e skutkowa? odmow? realizacji wskazanych wy?ej celów.

9. Je?eli Państwa dane osobowe s? przetwarzane w celu zawarcia umowy, to ich podanie dobrowolne, ale niezb?dne do realizacji umowy.?

10. Państwa dane osobowe nie podlegaj? zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis u?ywa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane s? one przez Eurobusiness-Haller za po?rednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzaj?cej Serwis, je?eli przegl?darka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazw? domeny, z której pochodzi, swój "czas wyga?ni?cia" oraz indywidualn?, losowo wybran? liczb? identyfikuj?c? ten plik.

2. Pliki cookies s? stosowane celem:

?

a)???? optymalizacji korzystania z serwisu internetowego

b)???? wygody u?ytkowania serwisu

c)????? dostosowania zawarto?ci stron do preferencji u?ytkowników

d)???? do zbierania anonimowych statystyk

Pliki cookies s? stosowane najcz??ciej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stron?, strony wymagaj?ce logowania, wy?wietlanie reklam, monitorowanie aktywno?ci odwiedzaj?cych i innych.

Pliki cookies u?ywane na stronie www.phmnnoc.tw nie s? u?ywane do identyfikacji to?samo?ci u?ytkowników.

Pliki cookies nie powoduj? zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie U?ytkownika.

3. Eurobusiness-Haller wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przegl?darki lub wy??czeniu komputera zapisane informacje s? usuwane z pami?ci urz?dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z komputera U?ytkowników;

b) Cookies trwa?e: s? przechowywane na dysku twardym komputera U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwa?ych, wys?anych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wy??cznie za Państwa zgod? (wyra?on? np. przy wyborze opcji ?zapami?taj mnie” przy logowaniu). W ?adnym innym przypadku pliki te nie s? zapisywane w sposób trwa?y.

3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów U?ytkowników Serwisu. W szczególno?ci t? drog? nie jest mo?liwe przedostanie si? do komputerów przez u?ytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z?o?liwego. Niemniej w swoich przegl?darkach U?ytkownicy maj? mo?liwo?? ograniczenia lub wy??czenia dost?pu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu b?dzie mo?liwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj? plików cookies.

5. Przegl?darki internetowe domy?lnie zezwalaj? w ustawieniach na przyjmowanie plików cookies. Macie Państwo mo?liwo?? zmiany tych ustawień tj. zmian? aby pliki cookies by?y blokowane w ca?o?ci, cz??ci lub aby przegl?darka informowa?a nas w przypadku, gdy pliki cookies s? zapisywane na Państwa urz?dzeniu. Szczegó?owe informacje na temat blokowania plików cookies, znajdziecie Państwo na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przegl?darki, z której korzystacie. Pami?ta? jednak nale?y, ?e je?li zdecydujecie si? Państwo ?na blokad? plików cookies, mo?e to negatywnie wp?yn?? lub uniemo?liwi? funkcjonowanie okre?lonych funkcji, czy obszarów strony..

6. Eurobusiness-Haller mo?e gromadzi? Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzaj?cej Serwis przez dostawc? us?ug internetowych. Numer IP umo?liwia dost?p do Internetu. W wi?kszo?ci przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia si? przy ka?dym po??czeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikuj?ca. Adres IP jest wykorzystywany przez Eurobusiness-Haller przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. okre?leniu, z jakich regionów notujemy najwi?cej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a tak?e w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obci??aj?cych serwer, niepo??danych automatycznych programów do przegl?dania tre?ci Serwisu.

7. Serwis zawiera linki i odno?niki do innych stron internetowych. Eurobusiness-Haller nie ponosi odpowiedzialno?ci za zasady ochrony prywatno?ci na nich obowi?zuj?ce. Z tego powodu zach?camy Państwa, by po przej?ciu za po?rednictwem Serwisu na stron? zarz?dzan? przez innego administratora, zapozna? si? z polityk? prywatno?ci tam przyj?t?.

§ 5 Dost?p do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis maj? bezpo?redni dost?p jedynie uprawnieni pracownicy Eurobusiness-Haller.

2. Państwa dane mog? by? tak?e udost?pniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi?zuj?cych przepisów prawa, w szczególno?ci w?a?ciwym organom wymiaru sprawiedliwo?ci oraz podmiotom wskazanym w punkcie: ?Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

§ 6 Zabezpieczenia

1. Eurobusiness-Haller stosuje zabezpieczenia zapewniaj?ce ochron? danych przed utrat?, niew?a?ciwym wykorzystaniem i modyfikacj?. Eurobusiness-Haller zobowi?zuje si? chroni? wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufno?ci.

2. Dane osobowe w Eurobusiness-Haller s? chronione zgodnie z przepisami RODO oraz z ustaw? z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.) w sposób uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osób trzecich.

?

§ 6 Zmiany Polityki Prywatno?ci

1. Eurobusiness-Haller zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno?ci. W dniu dokonania zmian aktualizujemy dat? wprowadzenia ostatniej poprawki podan? poni?ej.

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania zwi?zane z Polityk? Prywatno?ci prosimy kierowa? na adres: http://www.phmnnoc.tw/kontakt/formularz-kontaktowy.html

3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018

?

Polityka dotycz?ca u?ywania Ciasteczek

Niniejsza Polityka dotycz?ca Ciasteczek odnosi si? do serwisu internetowego www.phmnnoc.tw. Je?eli korzystasz z serwisu www.phmnnoc.tw, wyra?asz zgod? na u?ywanie ciasteczek zgodnie z niniejsz? polityk?.
Je?eli nie wyra?asz zgody na u?ywanie ciasteczek, mo?esz o tym zdecydowa? zmieniaj?c ustawienia swojej przegl?darki internetowej lub zrezygnowa? z u?ywania strony www.phmnnoc.tw.

Czym s? pliki Cookies (?Ciasteczka”)?

Ciasteczka (ang. cookies) s? to informacje tekstowe wysy?ane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie u?ytkownika. Ciasteczka zawieraj? najcz??ciej informacj? o stronie, która je wygenerowa?a, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domy?lnie tylko serwer, który wygenerowa? Ciasteczko, mo?e je odczyta?.

Do czego stosowane s? pliki Cookies?

Ciasteczka s? stosowane celem:

  • optymalizacji korzystania z serwisu internetowego
  • wygody u?ytkowania serwisu
  • dostosowania zawarto?ci stron do preferencji u?ytkowników
  • do zbierania anonimowych statystyk

Ciasteczka s? stosowane najcz??ciej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stron?, strony wymagaj?ce logowania, wy?wietlanie reklam, monitorowanie aktywno?ci odwiedzaj?cych i innych.

Ciasteczka u?ywane na stronie www.phmnnoc.tw nie s? u?ywane do identyfikacji to?samo?ci u?ytkowników.
Pliki cookies nie powoduj? zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie U?ytkownika.

Z jakich plików Cookies korzystamy?

Na stronie www.phmnnoc.tw mog? by? stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

  • sesyjne – pozwalaj? na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, s? kasowane po zamkni?ciu przegl?darki.
  • sta?e – pozwalaj? na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadz? dane statystyczne – pozostaj? na Twoim dysku do czasu ich wyga?ni?cia.

Korzystaj?c z serwisu www.phmnnoc.tw, mo?esz otrzyma? ciasteczka z serwisów zewn?trznych wspó?pracuj?cych podmiotów: Facebook, Google.

Usuwanie plików Cookies

Przegl?darki internetowe domy?lnie zezwalaj? w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.
Masz mo?liwo?? zmiany tych ustawień tj. zmian? aby ciasteczka by?y blokowane w ca?o?ci, cz??ci lub aby przegl?darka informowa?a nas w przypadku, gdy ciasteczka s? zapisywane na twoim urz?dzeniu.
Szczegó?owe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przegl?darki, z której Korzystasz.
Pami?taj jednak, ?e je?li zdecydujesz si? na blokad? ciasteczek, mo?e to negatywnie wp?yn?? lub uniemo?liwi? funkcjonowanie okre?lonych funkcji, czy obszarów strony.

konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 明溪县| 南昌市| 三台县| 浦江县| 城固县| 盐城市| 文昌市| 肃南| 申扎县| 太仆寺旗| 巴林右旗| 无棣县| 东源县| 临桂县| 郓城县| 昆山市| 安达市| 集安市| 玉田县| 南澳县| 老河口市| 三明市| 子洲县| 宜兰县| 兴文县| 舟山市| 垫江县| 开原市| 修文县| 长阳| 屏南县| 博爱县| 静宁县| 内黄县| 波密县| 临城县| 游戏| 巨鹿县| 错那县| 宜丰县| 图片|